Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
15/05/2018

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2018 στο πρώην Δήμο Αργοστολίου

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:

1. α. Των άρθρων 159, 186 (παρ. ΙΙ Δ7 ) του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

β. Του άρθρου 18 της υπ'αρ. πρωτ. 276433/10-11-2017 (ΦΕΚ 4038/Β/23-11-2017) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδαςκαι Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την τροποποίηση του Οργανισμού ΕσωτερικήςΥπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

γ. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με τηνυποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών καιαυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα - Διαύγεια και Διατάξεις » .

δ. Του άρθρου 46 του Νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) «Περί χρονικών ορίωνλειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών», όπως συμπληρώθηκε μετο άρθρο 12 του Νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08-08-2013) περί λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικών λιμένων,σε συνδυασμό με το άρθρο 9 (παρ.2) του Β. Διατάγματος 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/13-09-1966) περί Κυριακής και ημέρας αργίας αναπαύσεως.2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας ΙονίωνΝήσων»( ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899 / 76 με τις οποίες ο πρώην Δήμος Αργοστολίου (όπως ίσχυαντα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977 και έχει χαρακτηριστεί ωςτόπος τουριστικός).

3. To αριθμ. πρωτ. Οικ. 36893/8778/ 27.4.2018 έγγραφό μας προς το ΥπουργείοΤουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του.

4.Το. αριθμ. πρωτ. Οικ. 32673/7748 /17.4.2018 έγγραφο μας προς τις ΕπαγγελματικέςΟργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων.

5. Το από 26/4/2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου «ΗΚράνη».

6. Το υπ'αρ. πρωτ. 7864/8-05-2018 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπουργού Τουρισμούγια την κατ' εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνησηστο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονικήπερίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας κατά την τουριστικήπερίοδο έτους 2018, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα εμπορικάκαταστήματα που βρίσκονται μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων, σύμφωνα μετο άρθρο 12 του Νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α).

7.Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που εμφανίζεταιιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων πουεξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν ταδιοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τιςημέρες αργίας, κατά την τουριστική περίοδο έτους 2018, ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.2. Εγκρίνουμε την κατ ́ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων πουεξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν ταδιοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τιςημέρες αργίας κατά την τουριστική περίοδο έτους 2018 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο : 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνίας υπογραφής της μέχρι τη λήξη τηςτουριστικής περιόδου, ήτοι: 30 - 11 - 2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Κοιν:

1. Υπουργείο Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Οικονομικώνκαι Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση ΝομοθετικούΣυντονισμού και Καλής ΝομοθέτησηςΤμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, Δικαστικό Μέγαρο

3. Δήμο Κεφαλονιάς4. Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας, Β.Ι.Π.Ε Αργοστόλι5. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. ΑργοστολίουΕνδιαφερόμενοι Φορείς:1. Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης 2. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφαλονιάς 3. Εμπορικός Σύλλογος «Η ΚΡΑΝΗ»

4. Εμποροεπαγγελματικος Σύλλογος Κεφ/νιας –Ιθάκης Εσωτ. Διανομή1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νίας-Ιθάκης

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency