Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
14/10/2021

Απόφαση Δημάρχου Αργοστολίου περί αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
5. Το υπ΄ αριθμ. 186393/14-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων και ΗΧΠΚΠ
6. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
εξαιτίας αυτών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων Α`/θμιας, Β`/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των
μονάδων προσχολικής αγωγής αρμοδιότητας του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 15-10-2021.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency