Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
29/03/2007

Προσχέδιο προτάσεων ειδικής αγωγής προς διαβούλευση και συζήτηση - κεφάλαιο Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Αρθρο 6ο
Ι. Εποπτεία σχολικών μονάδων.

1. Οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και το προσωπικό τους υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. εκτός των ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ ειδικής αγωγής που υπάγονται στα αντίστοιχα γραφεία ΤΕΕ. Σε κάθε διεύθυνση λειτουργεί τμήμα ειδικής αγωγής που στελεχώνεται με εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος έχει την ευθύνη συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των άλλων προγραμμάτων ειδικής αγωγής. (Παράλληλη στήριξη, διδασκαλία στο σπίτι)
2. Την ευθύνη των προγραμμάτων ειδικής αγωγής, παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, έχουν για μεν τη στελέχωση ο Διευθυντής Εκπαίδευσης , για δε τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο μαθητής με την εποπτεία του Σχολικού Συμβούλου ειδικής αγωγής.
3. Την επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π έχουν οι σχολικοί σύμβουλοι σε συνεργασία με το τμήμα ειδικής αγωγής του παιδαγωγικού ινστιτούτου.
ΙΙ. Διοίκηση σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.
1. Όργανα διοίκησης κάθε σχολικής μονάδας είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος προσωπικού.
2. Στα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία τη διοίκηση ασκεί προϊστάμενος/η που ορίζεται με διετή θητεία από τους υπηρετούντες σε αυτά. Ο ορισμός τους γίνεται από τον προϊστάμενο γραφείου στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τον ορισμό τους και στη γενική εκπαίδευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε ΣΜΕΑ.

3. Διευθυντές των ΣΜΕΑ, από 4/θέσιο και πάνω, επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδική αγωγή. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Επιλέγονται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) αντίστοιχα. Στα συμβούλια επιλογής συμμετέχει και ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου είναι τα σχολεία αναπληρούμενος από προϊστάμενο του οικείου ΚΔΑΥ
4. Υποδιευθυντές σε ΣΜΕΑ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου τα τμήματα που λειτουργούν, είναι έξι ή περισσότερα και ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών τριάντα (30). Πέρα των 60 μαθητών τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής, Στις περιπτώσεις που λειτουργούν με λιγότερα τμήματα ή λιγότερους μαθητές, η θέση του υποδιευθυντή καταργείται αυτοδίκαια.ΙΙΙ. Προϊστάμενοι ΚΔΑΥ (Κέντρα διάγνωσης ,αξιολόγησης και υποστήριξης)
1. Σε κάθε ΚΔΑΥ προϊστάμενος ορίζεται, για 4/ετή θητεία, με τη διαδικασία επιλογής από το ΥΣΕΕΠ , το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ή του αναπληρωτή του, και τη συμμετοχή σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης. Κριτήρια επιλογής είναι αυτά που ισχύουν για τα άλλα στελέχη εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή έχουν εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που διαθέτουν αυξημένα προσόντα στην ειδική Αγωγή, υπηρετούν σε μονάδες της περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΔΑΥ, με την προϋπόθεση να έχουν 4/ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ. Τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΥΣΕΕΠ. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το ΥΣΕΕΠ, ορίζεται αναπληρωτής προϊστάμενος με διετή θητεία και με σπουδές ή προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή, από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης με πρόταση του οικείου ΠΥΣΕΕΠ. ύστερα από προκήρυξη ενδιαφέροντος.
2. Ο προϊστάμενος του ΚΔΑΥ ασκεί καθοδηγητικό και διοικητικό έργο. Αν ο προϊστάμενος κατέχει οργανική θέση στο ΚΔΑΥ όπου τοποθετείται, τότε αναπληρώνεται στα καθήκοντά της ειδικότητάς του. Τον προϊστάμενο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει εκπαιδευτικός ή ΕΕΠ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες οργανικά στο ΚΔΑΥ, ύστερα από εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ. Οι προϊστάμενοι των ΚΔΑΥ λαμβάνουν τις αποδοχές του προϊσταμένου γραφείου και τα αντίστοιχα μόρια στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency