Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
13/03/2007

Προσχεδιο προτασεων ειδικης αγωγης προς διαβουλευση και συζητηση - κεφαλαιο Β - αρθρο 4

Αρθρο 4ο

Διάρθρωση της ειδικής αγωγής ?φοίτηση

1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο αποκλειστικός φορέας της ειδικής αγωγής
2. Η εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενική, τεχνική επαγγελματική, παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών αυτών. Το είδος και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζει τη μορφή των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής. Το πλαίσιο φοίτησης του μαθητή καθορίζεται από τη σχολική του πρόοδο και από το λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον που παρέχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ισότιμης και ενεργούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική από το 6ο μέχρι και το 16ο έτος της ηλικίας τους, όπως και στη γενική εκπαίδευση. Η σχολική δομή που θα φοιτήσει ο κάθε μαθητής, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προτείνεται από τα ΚΔΑΥ ή τις άλλες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Τα σχολεία υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.

4. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν μόνο σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ), που διαθέτουν το στελεχιακό δυναμικό για την υποστήριξή τους και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την υποδοχή τους. ¨Όταν στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν ή δε λειτουργούν ΣΜΕΑ, μπορούν να φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης σε τμήματα ένταξης με τη στήριξη της πολιτείας...

5. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής αν:
α) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 30 % των προβλεπομένων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας και
β) οι επί πλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες, οφείλονται αποδεδειγμένα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που διαπιστώνεται από το φορέα υλοποίησης.

5. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
α) Στη συνήθη σχολική τάξη υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΔΑΥ, τον περιοδεύοντα εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
β) Στην τάξη τους με παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Παρέχεται σε μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης και μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, αν υποστηριχθούν σε περιοδική και προγραμματισμένη βάση, σύμφωνα με την εισήγηση. Παρέχεται ακόμη και σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο αντιμετώπισης ( ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης.). Στην περίπτωση αυτή η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση.
Η υποβολή αιτήσεων για παράλληλη στήριξη του επόμενου διδακτικού έτους γίνεται το μήνα Ιούνιο και το Σεπτέμβριο, στη διεύθυνση του σχολείου, οι οποίες διαβιβάζονται στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για τα περαιτέρω..
γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με:
Ι) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα για τους μαθητές με τις ελαφρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις 10 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στα τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν μαθητές χωρίς διάγνωση, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής. Για την ίδρυση τμήματος ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν το ελάχιστο τρεις μαθητές με πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία.
ΙΙ ) Εξειδικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.
δ). Σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, όταν η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος, ή στα τμήματα ένταξης, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους,
.ε) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή, είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ή ιδρύματα χρονίως πασχόντων, εφόσον οι διαβιούντες σε αυτά είναι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
στ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, με απολύτως αιτιολογημένη, πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι, από δημόσια υγειονομική, ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, ή δημόσια υγειονομική επιτροπή.
Στη περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης.
6. Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σχεδιάζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου ΚΔΑΥ και συντάσσεται από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. Στο σχεδιασμό του Ε.Π.Ε. συμμετέχει και ο κηδεμόνας ή αυτός που έχει την επιμέλεια του μαθητή.
7. Οι αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής είναι:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
α) νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής, για νήπια και παιδιά μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας τους.
β) δημοτικά σχολεία ειδικής αγωγής για μαθητές μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους και λειτουργούν με μια προκαταρτική και τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, τάξεις. Σε καμιά περίπτωση η φοίτηση στα ειδικά δημοτικά σχολεία δεν παρατείνεται πέραν του 15ου έτους της ηλικίας των.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
γ) γυμνάσια ειδικής αγωγής για μαθητές με κινητικές αναπηρίες και προβλήματα ακοής, μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.
δ) ενιαία λύκεια ειδικής αγωγής για μαθητές με κινητικές αναπηρίες και αισθητηριακές διαταραχές ακοής μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους.
Δύνανται να ιδρυθούν γυμνάσια και λύκεια για μαθητές με προβλήματα όρασης εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν.
Τα Τ.Ε.Ε. Α΄και ΒΆ βαθμίδας καταργούνται .
Αντί αυτών ιδρύεται Σχολείο Γυμνασιακής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο σχολείο αυτό εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής.
Η φοίτηση σε αυτό διαρκεί 9 έτη και παρέχεται σε δύο κύκλους. Η φοίτηση στον Α΄ κύκλο διαρκεί πέντε έτη και ο χορηγούμενος τίτλος είναι ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου. Η φοίτηση στο β΄ κύκλο διαρκεί τέσσερα έτη και ο απόφοιτος λαμβάνει πτυχίο ισότιμο των επαγγελματικών σχολών.
Τα εργαστήρια των σχολείων αυτών εξοπλίζονται από τα γραφεία Επαγγελματικής εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των μαθητών στις προαναφερόμενες σχολικές μονάδες, είναι η εισήγηση των διαγνωστικών υπηρεσιών.(ΚΔΑΥ, Ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών, κ.λ.π..)
Όσοι μαθητές με αναπηρία επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματικό λύκειο θα φοιτούν σε αυτά της γενικής εκπαίδευσης με την ανάλογη υποστήριξη.
ζ) εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στα οποία η φοίτηση διαρκεί από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια και μέχρι του 22ου έτους. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των διαγνωστικών υπηρεσιών. Μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας καλύπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρώτη εγγραφή στα ΕΕΕΕΚ γίνεται μέχρι και του 16ου έτους της ηλικίας. Σε περιοχές που δεν έχουν ιδρυθεί και δεν λειτουργούν ΕΕΕΕΚ, η πρώτη εγγραφή μπορεί να γίνει και σε ηλικία 20 ετών. Σε καμιά περίπτωση η φοίτηση δεν παρατείνεται πέραν του 25 έτους της ηλικίας των.
Υπάγονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι αδιαβάθμητα. Οι απόφοιτοι αυτών δεν μπορούν να εγγραφούν σε άλλη σχολική δομή γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΕΕΕΚ ρυθμίζονται με το Π .Δ 347/
Στα ΕΕΕΕΚ μπορούν να διδάσκουν και εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων (ΠΕ 70), οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση και ακολουθούν το διδακτικό ωράριο του κλάδου τους. Δύνανται να λειτουργούν πιλοτικά προγράμματα στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
8. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός των ΤΕΕ ,μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτώντων και πέραν του 22ου έτους ή να αρχίσει από τη συμπλήρωση της σχολικής ηλικίας που ορίζεται για υποχρεωτική φοίτηση στα σχολεία. Γενικής εκπαίδευσης. Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος προϊστάμενος , ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΔΑΥ
9. Ο αριθμός των μαθητών για να λειτουργήσει ένα ειδικό Δημοτικό ή ένα ΕΕΕΕΚ, εκτός των νηπιαγωγείων που συστεγάζονται με ειδικά δημοτικά , δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσης ή κατάργησής τους. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές είναι λιγότεροι, η λειτουργία της σχολικής μονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η κατάργησή της. Στη θέση τους ιδρύονται τμήματα ένταξης, με εξειδικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου. Όσα σχολεία, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λειτουργούν και δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση για τρία συνεχή διδακτικά έτη, καταργούνται και οι μαθητές τους εντάσσονται σε τμήματα ένταξης.
α) Η οργανικότητα των ειδικών νηπιαγωγείων προσδιορίζεται από το αριθμό των νηπίων που φοιτούν σε αυτά:
3-5 νήπια μονοθέσιο με την προϋπόθεση να στεγάζεται σε ειδικό δημοτικό
5-10 νήπια διθέσιο
10-15 νήπια τριθέσιο.
β). Η οργανικότητα των ειδικών σχολείων πρωτοβάθμιας προσδιορίζεται από την αναλογία πέντε μαθητών ανά δάσκαλο. Έτσι έχομε:
Από 05-10 μαθητές διθέσιο
10-15 μαθητές τριθέσιο
15-20 μαθητές τετραθέσιο
20-25 μαθητές πενταθέσιο
25-30 μαθητές εξαθέσιο κ.ο.κ.
Αν ο βαθμός και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών που φοιτούν επιβάλλει τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου, μπορεί να λειτουργεί με περισσότερα τμήματα στην ίδια οργανικότητα.
γ) Στα ειδικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η αναλογία μαθητών ανά τμήμα δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε μαθητών.
10. Τα σχολεία των περιπτώσεων α. β. γ. δ. ε. και στ της παραγράφου 7 είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Οι χορηγούμενοι τίτλοι είναι ισότιμοι των τίτλων που χορηγούν οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες, πλην των ΕΕΕΕΚ. που είναι αδιαβάθμητα.
11. Η ίδρυση , κατάργηση , προαγωγή, υποβιβασμός και η συγχώνευση των σχολείων της παραγράφου 7 και των τμημάτων ένταξης, η προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων , η στελέχωση αυτών καθώς και η αύξηση ή μείωση των θέσεων γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:
α) την ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους σχολείων ειδικής αγωγής και τα τμήματα ένταξης και των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης.
β) την προσωνυμία και τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευμένο τύπο των σχολείων ειδικής αγωγής και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που φοιτούν στις μονάδες αυτές και τις επί μέρους τάξεις.
γ) τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης στο σπίτι,
δ) τα ειδικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των ΣΜ.Ε.Α. και των ΚΔΑΥ.
ε) την εντόπιση. διάγνωση, εγγραφή, μετεγγραφή, αξιολόγηση και κατάταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα τμήματα ένταξης.
στ) τα εβδομαδιαία ωράρια διδακτικής εργασίας ή άλλης απασχόλησης του προσωπικού ειδικής αγωγής που εργάζεται στα σχολεία αυτά,
ζ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους στις σχολικές μονάδες.
η) τη διάρθρωση και τις βασικές ενότητες τού αναλυτικού προγράμματος των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, το είδος και τη μορφή των υποστηρικτικών υπηρεσιών .
θ) τον αριθμό των θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ημερήσιας φροντίδας που κατανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες σε κάθε σχολική μονάδα ή Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκ παίδευσης και Κατάρτισης,
ι) τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν. και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο έργο της εκπαίδευσης.
ια) την προσφορά συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
13. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όσα αναφέρονται στις εξετάσεις, την αξιολόγηση τη βαθμολογία και την προαγωγή των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, καθώς και των μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency