Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
12/03/2007

Προσχεδιο προτασεων ειδικης αγωγης προς διαβουλευση και συζητηση - κεφαλαιο Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β?
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ
Αρθρο 3ο
Διαγνωστικές, Αξιολογικές και Υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες
1. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από:
α) Τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που ιδρύθηκαν και στελεχώθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 2817/2000 και το άρθρο 2 του ν. 3194/2003. Η σύνθεση του προσωπικού εξακολουθεί να ισχύει και με την ψήφιση του παρόντος νόμου. Τα ΚΔΑΥ αξιολογούν μαθητές μέχρι 22 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι άνω των 18ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΔΑΥ. Οι περιπτώσεις αυτές παραπέμπονται σε διαγνωστικές υπηρεσίες ενηλίκων που λειτουργούν σε κέντρα ψυχικής υγιεινής και σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
Τα ΚΔΑΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση, στα πλαίσια της συνεργασίας, να παρέχουν συνδρομή, όταν τους ζητηθεί. και το αντίστροφο.
αβ) Την εισήγηση για την εγγραφή; κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ειδικής αγωγής, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
αγ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων -ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης. δημιουργικής απασχόλησης. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία. στην έδρα του ΚΔΑΥ ή στο σπίτι
αδ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική κατάρτιση, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών κει τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.
αε) Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρου της εκπαίδευσης.
αστ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
αζ) Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης. για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2.
β) Την τριμελή διεπιστημονική ομάδα που λειτουργεί στα ειδικά σχολεία για τη διάγνωση- αξιολόγηση των μαθητών, μόνο για όσους φοιτούν σε αυτά και όσους προσέρχονται για εγγραφή. Για τη σύνθεση της διεπιστημονικής - διαγνωστικής ομάδας είναι απαραίτητες οι ειδικότητες του ψυχολόγου, του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και του κοινωνικού λειτουργού. Αυτή ορίζεται από το διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας. Δύνανται να διευρύνονται και με άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις προς αξιολόγηση περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τα μέλη.
γ) Τις πιστοποιημένες από το ΥΠΕΠΘ ιατροπαιδαγωγικές διαγνωστικές υπηρεσίες (ιατροπαιδαγωγικά κέντρα) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον διαθέτουν την τριμελή τουλάχιστον διεπιστημονική σύνθεση της προηγούμενης παραγράφου. Στους μαθητές που απαιτείται εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα , αυτό σχεδιάζεται από το οικείο ΚΔΑΥ.
2. Η ολική ή μερική κώφωση και τύφλωση, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Η ίδια υπηρεσία καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη ο μαθητής στο σχολείο ή το σπίτι.
3. Για το σχεδιασμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος , (Ε.Ε.Π) των μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής, με κινητικά ή σωματικά προβλήματα νευρολογικής ή μυοσκελετικής αιτιολογίας, με σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, απαιτείται η συνεργασία του ΚΔΑΥ με τις άλλες. ιατρικές υπηρεσίες για να προτείνουν τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης.
4. Στις περιπτώσεις όπου ο γονέας δε συμφωνεί με τη γνωμάτευση ή διαπιστώνεται διάσταση απόψεων με προηγούμενες αξιολογήσεις οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής σε Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) που συγκροτείται με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, από εμπειρογνώμονες των κλάδων που προβλέπονται από το νόμο 2817/2000 μόνιμους των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ ή του Υπουργείου υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης,, οι οποίοι δε συμμετείχαν στις προηγούμενες αξιολογήσεις
5. Στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης Αττικής και κεντρικής Μακεδονίας, ορίζονται ως ΚΔΑΥ περιφέρειας τα Α? Αθήνας και Α? Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στην Αττική οι επί πλέον ειδικότητες που προβλέπονταν στο Γ? ΚΔΑΥ ως περιφερειακό, μεταφέρονται στο Α? ΚΔΑΥ. με τους υπηρετούντες στις αντίστοιχες ειδικότητες.
7. Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΔΑΥ ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης ,ή μη , ο οποίος αναγράφεται στη εκδοθείσα γνωμάτευση. Όταν η αξιολόγηση γίνεται σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για όσες γνωματεύσεις έχουν ήδη εκδοθεί.
8. Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, παρίσταται ο σύμβουλος ειδικής αγωγής, ή ο προϊστάμενος του οικείου ΚΔΑΥ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινήσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
9. α) Ιδρύονται πέντε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), εκ των οποίων ένα στον Πειραιά με περιοχή ευθύνης τη Β? Διοικητική περιφέρεια Πειραιά, δύο στο νομό Δωδεκανήσων με έδρα την Κω και την αΚάλυμνο, ένα στο νομό Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο και ένα στο νομό Λέσβου με έδρα τη Λήμνο.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι περιφέρειες αρμοδιότητας των ΚΔΑΥ που ιδρύονται.
γ) Σε κάθε ένα από τα παραπάνω ΚΔΑΥ, εκτός αυτού του Πειραιά, τοποθετούνται και υπηρετούν:
? Ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 ή ΠΕ 71(Δασκάλων)
? ?Ενας(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02 (Φιλολόγων)
? Ένας (1) κλάδου ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)
? Ένας (1) κλάδου ΠΕ 30 (Κοινωνικός Λειτουργός).
? Ένας (1) Διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ ως γραμματέας.
δ) Στο ΚΔΑΥ Πειραιά τοποθετούνται
Δύο (2) εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής κλάδου ΠΕ 60 ή 61 Νηπιαγωγών .
Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 ή 71 Δασκάλων
Δυο(2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων
Τρεις (3) Ψυχολόγοι ΠΕ 23
Τρεις (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ 30
Ένας (1) Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΔΕ ως Γραμματέας

Αυριο η συνέχεια

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency