Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
19/03/2010

Από τη Ρωμαϊκή εποχή - Η καταστραφείσα πολιτεία που τη λέγανε ΧΩΡΑ

Γύρω στο 64 π.X εξορίστηκε στην Κεφαλληνία, κατά τον Στράβωνα, ο Γαιος Αντώνιος κατηγορηθείς για δωροδοκία. Ταύτην όλην έσχεν υπήκοον και ως ίδιον κτημα. Κατα τους χρόνους εκείνους εσώζοντο ακόμη αι τρεις άλλαι πόλεις της Κεφαλληνίας Πάλλεις Κράνιοι και Πρόνησος τότε καλούμεναι, αίτινες ήσαν μικραί και άσημοι, κατά τον Στράβωνα. Περί της Σάμης ο Στράβων δεν κάμνει λόγον, διότι ως φαίνεται δεν συνώκισαν αυτήν οι Ρωμαίοι εκ νέου, αλλά μόνον φρουράν θα διετήρουν εν τη ακροπόλει ίσως. Πλην δε των τριών εκείνων πόλεων ο Γαιος Αντώνιος ήρχισε να κτίζη και άλλην την οποίαν όμως ανακληθείς εκ της εξορίας κατέλιπεν ημιτελή και δεν φρόντισε πλέον περί της αποπερατώσεως αυτής, διότι σπουδαίαι υποθέσεις της Ρώμης είχον απασχολήσει αυτόν κατά το υπόλοιπον του βίου αυτού.

Αλλʼ ο Στράβων, ο οποίος εξʼ ακοής εγνώριζε τα περί της νέας πόλεως, διότι δεν επεσκέφθη αυτός την νήσον, ούτε το όνομα αυτής αναφέρει, ούτε την θέσιν αυτής ορίζει και δια τούτο υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ των αρχαιολογούντων περί αύτης, άλλων άλλα λεγόντων. Τούτο δε συμβαίνει, διότι ούτε ηρεύνησαν ούτε εξήτασαν επισταμένως την νήσον ινα δυνηθώσι να ορίσωσι την θέσιν αυτής. Ημείς όμως ερευνήσαντες και εξετάσαντες επισταμένως τα μέρη και τας ονομασίας των τόπων και τα ίχνη, τα οποία θα ηδύναντο να πείσωσι ημάς να ορίσωμεν την τοποθεσίαν του συνοικισμού της πόλεως εκείνης, ο οποίος αρξάμενος επί Γ.Αντωνίου και διακοπείς υπʼ αυτού τότε, συνεπληρώθη βραδύτερον δια της εγκαταστάσεως εν αυτή κατοίκων εκ διαφόρων μερών της νήσου αυθορμήτως, ένεκα της λαμπράς τοποθεσίας αυτής, επείσθημεν ότι η πόλις εκείνη εκτίσθη εν τη προς δυσμάς της Πάλλης ωραία κοιλάδι Κερασέα (Κερασιά και Γερασιά κοινώς καλουμένη ).

Η κοιλάς αυτή καλείται και νυν «χώρα» ήτοι πόλις, ως καλούσι και νυν οι κάτοικοι της Πάλλης Χώραν την πόλιν Ληξούριον προς διάκρισιν από των χωρίων και τον κάτοικον αυτής Χωραΐτην. Προς βορράν δε της κοιλάδος της και Χώρας καλουμένης ταύτης υπάρχει πληθύς εγγύτατα αλλήλων κεχωρισμένων φρεάτων, εξʼ ων υδρεύοντο οι κάτοικοι της πόλεως εκείνης. Η πληθύς δε των φρεάτων τούτων, τα οποία ήσαν αναβρυτικά, ως τούτο απεδείχθη εκ δυο προ πολλού εκχωσθέντων εξʼ αυτών, δεικνύει καθαρά ότι εκεί υπήρχε πόλις, διότι άλλως η ανόρυξις αυτών θα ήτο άσκοπος και περιττή.

Πλην δε τούτου βορειότερον των φρεατίων τούτων, υπάρχει θέσις καλούμενη «μνήματα», όπερ δεικνύει ότι εκεί ήτο και το νεκροταφείον της πόλεως. Εν τη θέσει δε ταύτη ανευρέθησαν πολλάκις και τινά αντικείμενα Ρωμαϊκής εποχής, τα οποία οι γεωργοί ή παρελαβόν ή κατέστρεψαν. Πότε δε κατεστράφη η πόλις εκείνη δεν γνωρίζομεν, αλλʼ ίσως κατεστράφη κατά τας επιδρομάς των Γότθων και Βανδάλων εις την νήσον κατά την 4ην και 5ην εκατονταετηρίδα μ.Χ, διότι επί των Βυζαντινών χρόνων ως θα ίδωμεν μια μόνη πόλις υπήρχεν η Πάλλη μετονομασθείσα υπό των Βυζαντινών Κεφαλληνία και αυτή φερώνυμος της νήσου.

 Σελ.182-183 της περιόδου της Ρωμαϊκής κυριαρχίας από το βιβλίο του Ε.ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας

Οι αποτυπώσεις των νομισμάτων έγιναν από τον Αδαμαντολόγο - σχεδιαστή κοσμημάτων κ. Νίκο Γαρμπή και έχουν δημιουργηθεί από αυτών αντίγραφα των νομισμάτων που πολούνται στο κοσμηματοπωλείο του. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.garbis.gr

Eπιμέλεια - παρουσίαση

κ. Γεράσιμος Μοσχονάς

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency