Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
20/03/2010

Η προέλευση της ονομασίας του Ιονίου

Επειδή δε ο Ιόνιος κόλπος τοσούτον σπουδαίος και διάσημος υπήρξε παρά τοις αρχαίοις, και τοσούτον λόγον περί αύτου εποιήσαμεν, κρίνομεν καλόν να είπωμεν τινά και περί της παραγωγής του ονόματος αυτού. Κατά τους μύθους ο κόλπος ούτος εκλήθη ούτω εκ της Ιούς της θυγατρός του βασιλέως του Άργους Ιναχου, ήτις, ένεκα των ερωτικών σχέσεων αυτής μετά του Διός και ένεκα της οργής της Ήρας δια ταύτας, μετεμορφώθη εις βούν υπό του Διός και μετά πολλά επεισόδια οιστρηλατηθείσα έτρεχε και περιεπλανατο πανταχού.

Ελθούσα δε εις την Δωδώνην, εκείθεν τρέχουσα ερρίφθη εις τον κόλπον της Ρέας και διεπεραιώθη εις την Ιταλίαν, εκ δε του γεγονότος τούτου ο κόλπος ούτος κατόπιν μετωνομάσθη Ιόνιος κόλπος. Εκ δε της Ιταλίας πάλιν μετά παλλάς περιπλανήσεις και επεισόδια ήλθεν εις την Θράκην, ένθα ριφθείσα πάλιν εις τον μεταξύ Ευρώπης και Ασίας πορθμόν διεπεραιώθη εις την Ασίαν, εκ του οποίου γεγονότος πάλιν εκλήθη εκ του βοομόρφου αυτής και ο πορθμός εκείνος Βόσπορος (βοος-πορος).

Η παραγωγή του Ιονίου κόλπου εκ της Ιούς ημφισβ1ητειτο υπό τίνων αρχαίων μυθολόγων, οίτινες ενόμιζον οτι εκλήθη ούτος εκ τινός Ιλλυριου βασιλέως καλούμενου Ιονίου. Οι νεώτεροι νομίζουσιν οτι το όνομα προήλθεν εκ της ομοιότητος του Ιονίου και του Βοσπόρου προς το όνομα της Ιούς, διότι η Ιω διέβη ως βους μετα τον Ιόνιον κόλπον και τον Βόσπορον, και πρώτος ο Αισχύλος έγραψε τοιαύτην παραγωγήν εν τω «Προμηθεί» ως εκ της συμπτώσεως των ονομάτων. Ο Δημήτριος Σεμιτελος λεγει εν τοις «Ηπειρωτικοίς» σελ.35 οτι το Ιόνιον εκλήθη εκ των περιοίκων Χαονων, των οποίων το όνομα θεωρεί το αυτό με το των Ιαονων και Αονων.

Ο Ερνέστος Κούρτιος νομίζει οτι εκλήθη ούτως εκ των αποικιών των Ιώνων εις τον Αδριαν........Ημείς συμφωνούμεν με τον Κούρτιον οτι το όνομα προήλθεν εκ των Ιώνων αποίκων εις τας χώρας του Αδριατικού και μάλιστα εις την κάτω Ιταλίαν.

Ακριβές απόσπασμα από την ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας του διδάκτωρος φιλολογίας του πανεπιστημίου Μονάχου κ. Ευσταθίου Λιβιεράτου που εγράφη στα 1916 εν Ληξουρίω.

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency